jazda po alkoholu

    Zgodnie z przepisem art. 178a par. 1 k.k. kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Zgodnie natomiast z przepisem art. 42 par. 1 k.k. Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Zauważyć należy, że z dniem 18 maja 2015 r. weszła w życie nowelizacja par. 2, 3 i 4 art. 42 k.k. ustalonym ustawą z dnia 20 marca 2015 r., która wprowadziła surowsze sankcje dla kierowców jeżdżących na „podwójnym gazie”.

jjazda na podwójnym gazie

     W myśl nowych przepisów Sąd orzeka na okres nie krótszy niż 3 lata zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w par. 1 art. 42 k.k. był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, art. 174 lub art. 177 k.k. Na podstawie art. 43 k.k. wydłużono okres, na jaki może zostać orzeczony środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdu, z 10 lat do 15 lat. Nadto zaostrzono kary w postaci dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych np. w razie popełnienia przestępstwa określonego w art. 178a par. 4 k.k. Na uwagę zasługują również zmiany jakie nastąpiły w związku ze skazaniem sprawcy przestępstwa z art. 178a par. 1, art. 179 lub art. 180 k.k. przez Sąd, który wówczas jest zobowiązany do orzeczenia także świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5.000 zł, a w wypadku skazania sprawcy z art. 178a par. 4 k.k. co najmniej 10.000 zł natomiast górna granica została ustalona na poziomie 60.000 zł.
Oczywiście mimo zaostrzania kar, prowadzenia kampanii w środkach masowego przekazu, by nie prowadzić po alkoholu, wielu kierujących siada za kierownicą na „podwójnym gazie”, i tak np. w dniu 12.11.2015 r., jak wynika z danych udostępnionych na portalu: http://www.dlakierowcow.policja.pl/, zatrzymano 246 nietrzeźwych kierujących.