Wątpliwości prawne co do płatności za parkowanie w soboty w strefach płatnego parkowania ustanawianych przez rady gmin narastają. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 26 kwietnia 2016 r., sygn. akt I OSK 3507/15, stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały, w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek za parkowanie pojazdów, w § 2 pkt 2 w części obejmującej wyrażenie „oraz w soboty od 9.00 do 13.00” (strefa płatnego parkowania w Augustowie). Zaskarżona uchwała Rady Miasta Augustowa w § 2 pkt 2 ustalała opłaty za parkowanie w soboty od 9.00 do 13.00, za wyjątkiem świat. NSA uznał, że sobota winna być traktowana na równi z dniami wolnymi od pracy w rozumieniu art. 57 § 4 k.p.a., co zostało przesądzone uchwałą 7 sędziów NSA z dnia 15 czerwca 2011 r., sygn. akt I OPS 1/11. Zatem soboty należy traktować jako dzień wolny od pracy na gruncie ustawy o drogach publicznych, co stanowi o braku podstaw do ustalenia opłat za parkowanie w soboty w strefie płatnego parkowania.

            Wspomnieć w tym miejscu należy, że takie stanowisko zajął już wcześniej Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu z dnia 2 marca 2016 r., sygn. akt III Sa/Po4/16, gdzie również stwierdził nieważność uchwały w zakresie opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania w soboty.

parkometry

            Podkreślić trzeba, że wymienione wyżej 2 wyroki mogą mieć istotny wpływ na ukształtowanie się i utrwalenie linii orzeczniczej, która spowoduje, że będą  zmieniane, czy to przez podejmowanie uchwał przez rady gmin czy w wyniku zaskarżania tych uchwał ustalających płatność za parkowanie, zasady ustalania opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania w soboty. Nadmienić trzeba, że zasadą stało się w polskich miastach ustalanie opłat za parkowanie pojazdów w strefach płatnego parkowania w soboty. Dopuścić można i taką możliwość, że dojdzie do szybkich zmian legislacyjnych, co obecnie jest normą w naszym kraju, która ureguluje prawnie status odpłatnego parkowania w soboty, zanim rady gmin zmienią uchwały albo zostaną one zaskarżone i rozpatrzone przez sądy. Na pewno obecnie skarżący ma mocne argumenty, by kwestionować odpłatność za parkowanie w soboty.