Wątpliwości prawne co do płatności za parkowanie w soboty w strefach płatnego parkowania ustanawianych przez rady gmin narastają. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 26 kwietnia 2016 r., sygn. akt I OSK 3507/15, stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały, w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek za parkowanie pojazdów, w § 2 pkt 2 […]