List żelazny gwarantuje oskarżonemu pozostawanie na wolności aż do prawomocnego zakończenia postępowania.
Oskarżony jednak zobowiązany jest do:
I. stawiania się w oznaczonym terminie na wezwanie Sądu, Prokuratora,
II. pozostawania w obranym miejscu pobytu w kraju, chyba że zgodę na zmianę wyrazi Sąd,
III. nie nakłaniania do fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo w inny bezprawny sposób utrudniania postępowania.

     Jeśli oskarżony nie stawi się bez usprawiedliwionej przyczyny na wezwanie albo naruszy inne obowiązki, Sąd orzeka wówczas o odwołaniu listu żelaznego. Odwołanie następuje z urzędu lub na wniosek Prokuratora albo Sądu, który prowadzi sprawę.

    Zażalenie można złożyć na postanowienie:
I. o odmowie wydania listu żelaznego,
II. o odwołaniu listu żelaznego
III. o przepadku lub ściągnięciu wartości majątkowych udzielonych z tytułu poręczenia.

Podkreślenia wymaga, że to oskarżony inicjuje wydanie listu żelaznego, występując do Sądu, przebywając za granicą, składa oświadczenie, że stawi się na wezwanie Sądu lub do Prokuratora w oznaczonym terminie pod warunkiem odpowiadania z wolnej stopy.

Wydanie listu żelaznego można uzależnić od złożenia poręczenia majątkowego.

Podkreślenia również wymaga, że zapewnienie oskarżonemu pozostawania na wolności odnosi się jedynie do postępowania, w związku z którym wydano list żelazny. List żelazny zatem stanowi swoistą gwarancję dla oskarżonego, tj. pozostawanie na wolności do prawomocnego zakończenia postępowania.

Organem właściwym do wydania listu żelaznego jest właściwy miejscowo Sąd Okręgowy, bez względu na fakt, czy Sądem właściwym rzeczowo do rozpoznania sprawy jest Sąd Rejonowy.

Nadto prawomocne zakończenie postępowania, na etapie postępowania wykonawczego wyklucza możliwość ubiegania się o wydanie listu żelaznego.