Niedawno, bowiem 4 marca umieściłem na blogu wpis dotyczący doręczeń sądowych, w tym w szczególności odnoszący się do skutków nieodebrania przesyłki sądowej.
Nie podjęcie przesyłki w terminie ma taki skutek, że pozostawia się w aktach sprawy pismo ze skutkiem doręczenia. Ta fikcja prawna ma niezwykle istotne znaczenie i często niezwykle bolesne dla strony konsekwencje.

Chciałbym w tym miejscu odnieść się do dość powszechnego problemu, jaki spotyka wiele osób w naszym kraju, a mianowicie, kiedy otrzymują wezwanie do zapłaty należności z Kancelarii Komornika Sądowego. Oczywiście nie ma w tym nic dziwnego, jeśli wcześniej Dłużnik brał udział w postępowaniu sądowym, ewentualnie miał wiedzę, że postępowanie w sądzie przeciwko niemu się toczy. Okazuje się natomiast, że podmioty skupują wierzytelności hurtowo, przeterminowane, wierzytelności nieistniejące, tj. np. takie, które Dłużnik spłacił w całości, i potem również w sposób hurtowy wysyłając paczki do e- Sądu składają pozwy o zapłatę. Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie wydaje nakazy zapłaty, które są wysyłane na adresy pozwanych. O ile pod adresami zamieszkują pozwani, to mają oni potencjalnie przynajmniej możliwość złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty i podjęcia obrony przed Sądem. Chociaż zaznaczyć należy, że wiele osób nie ma wiedzy na temat tego, w jaki sposób zaskarżyć nakaz, jakie skutki ma taki nakaz, jakie skutki niesie ze sobą niedotrzymanie terminu do złożenia sprzeciwu, nie wspominając już o tym, że na podstawie takiego dokumentu Komornik może przystąpić do egzekucji. Na marginesie obrona przed takimi roszczeniami jest często nietrudna, by Sąd oddalił całkowicie niezasadne powództwo. Sposób działania podmiotów skupujących wierzytelności opiera się oczywiście na tym, że takie hurtowo wydawane nakazy zapłaty przez e-Sąd nie będą przez pozwanych kwestionowane, a uprawomocnią się i będzie można przystąpić do egzekucji.

    Obok poruszonej wyżej kwestii związanej z doręczaniem przesyłek sądowych, działaniem e- Sądu, zasadnicze znaczenie mają w kontekście poruszonego tematu, szczególnie skutków dla Strony, wskazywanie nieprawidłowych adresów pozwanych w tychże pozwach o zapłatę. Bardzo ważna jest tutaj rola listonosza, który winien skrupulatnie wykonywać swoje obowiązki, a często doręczając przesyłkę nie dzwoni pod adres zamieszkania, a jedynie umieszcza w skrzynce pocztowej awizo. Doręczający przesyłkę sądową winien odnotować, że adresat pod wskazanym na przesyłce adresie nie zamieszkuje, co niesie za sobą określone skutki prawne dla „bytu” wydanego orzeczenia.

Komornik

    W konsekwencji niemożności obrony swoich interesów przed Sądem, ze względu na brak jakiejkolwiek wiedzy na temat toczącego się postępowania, Strona dowiaduje się o wydanym orzeczeniu w momencie otrzymania z Kancelarii Komornika wezwania do zapłaty należności.

    Dłużnik, mimo wezwania z Kancelarii Komornika, który działa na podstawie tytułu wykonawczego, ma kilka możliwości, by próbować bronić się przed egzekucją w kontekście poruszonego wyżej tematu. Najgorszą z opcji jest bierna postawa. Zdarza się, że osoby przychodzą po pomoc w momencie, kiedy nie są w stanie już funkcjonować ze względu na zajęcia komornicze. Zauważyć choćby należy, że Komornik zawiesza na wniosek Dłużnika postępowanie prowadzone na podstawie tytułu wykonawczego w postaci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym, jeżeli nakaz zapłaty został doręczony na inny adres aniżeli miejsce zamieszkania Dłużnika ustalone w postępowaniu egzekucyjnym. Nade wszystko, pierwszym krokiem Dłużnika winno być skontaktowanie się z Adwokatem, bowiem podjęcie szybko właściwych kroków prawnych pozwoli oszczędzić nerwów, czasu no i pieniędzy.