Większość uczestników ruchu drogowego „nie lubi” Straży Miejskiej i niejednokrotnie została ukarana za bardziej lub mniej błahe przewinienia. Dużą część swojej aktywności Straż Miejska skupia właśnie na kierowcach, wystawiając mandaty za nieprawidłowe parkowanie albo przekraczanie prędkości. Obecnie jak wynika z informacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych trwają prace w zakresie zmiany jednego przepisu prawa o ruchu drogowym, a mianowicie art. 129b ust. 4. Zgodnie z obecnym brzmieniem tegoż przepisu, Strażnicy gminni (miejscy) mogą dokonywać na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz drogach krajowych w obszarze zabudowanym, z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych, czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego z użyciem przenośnych albo zainstalowanych w pojeździe urządzeń rejestrujących w oznakowanym miejscu i określonym czasie, uzgodnionymi z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) lub Komendantem Stołecznym Policji. Zmiany wskazanego przepisu mają zmierzać w kierunku takim, by decyzja komendanta policji była co do wykorzystywania fotoradaru przenośnego przez straże miejskie i gminne wiążąca. Miałoby się to odbywać w taki sposób, że to komendant policji wydawałby decyzję co do miejsca użycia fotoradaru przenośnego przez ww. straże, a straże byłby nimi związane. W obecnym stanie prawnym straże zwracają się do komendantów policji informując w zasadzie o użyciu przenośnego fotoradaru, a rola policji sprowadza się w istocie do wydania opinii. W praktyce bowiem zdarza się, że komendanci wydają swoją opinię co do czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego z użyciem przenośnych albo zainstalowanych w pojeździe urządzeń rejestrujących, strażnicy ustawiają radar, a potem mogą to oczywiście zmieniać. Wydaje się, że proponowana zmiana przepisu art. 129b ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym idąca w kierunku spójności systemu kontroli ruchu drogowego wykonywanego na tym samym terenie przez straże i policję to dobre rozwiązanie. Winno ono także być panaceum na ustawianie fotoradarów przez straże miejskie w takich miejscach, gdzie niekoniecznie służy to poprawie bezpieczeństwa w uchu drogowym a stanowi raczej istotne źródło nakładania mandatów karnych na kierowców. Wszelkie próby racjonalizacji całego systemu na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym uznać należy za pozytywne, w szczególności takie, które nie polegają jedynie na zaostrzaniu kar i karaniu kierowców, często za przewinienia, które nie powodują istotnych zagrożeń dla innych uczestników ruchu.