Apelacja cywilna – czyli kilka słów o tym, jak w sposób prawidłowy sporządzić apelację.

Od każdego wyroku i postanowienia co do istoty sprawy wydanego w postępowaniu nieprocesowym można wnieść apelację. Od wyroku Sądu pierwszej instancji przysługuje apelacja do sądu drugiej instancji, a zatem od wyroku sądu rejonowego przysługuje apelacja do sądu okręgowego, a od wyroku sądu okręgowego jako sądu pierwszej instancji – sąd apelacyjny. Apelacja winna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, tj. zawierać:
1. Oznaczenie sądu, do którego jest skierowana, imię, nazwisko lub nazwę stron,
2. Oznaczenie rodzaju pisma,
3. Osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności,
4. Podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,
5. Wymienienie załączników
6. Jeśli pismo jest pierwszym pismem w sprawie, powinno zawierać oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, numer PESEL lub NIP powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub go posiada nie mając takiego obowiązku
7. Numer w KRS lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną
8. Sygnaturę akt,
9. Wartość przedmiotu zaskarżenia, jeżeli od tej wartości zależy właściwość rzeczowa sądu, wysokość opłaty lub dopuszczalność środka odwoławczego.
Nadto apelacja powinna zawierać:
1. Oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest on zaskarżony w całości czy w części,
2. Zwięzłe przedstawienie zarzutów
3. Uzasadnienie zarzutów,
4. Powołanie w razie potrzeby nowych faktów i dowodów oraz wykazanie, że ich powołanie w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji nie było możliwe albo że potrzeba powołania się na nie wynikła później,
5. Wniosek o zmianę lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia
6. W sprawach o prawa majątkowe należy oznaczyć wartość przedmiotu zaskarżenia.

Apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem. Jeżeli strona nie zażądała uzasadnienia wyroku w terminie tygodniowym od ogłoszenia sentencji, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do żądania uzasadnienia.

Należy pamiętać, że sąd pierwszej instancji odrzuci na posiedzeniu niejawnym apelację wniesioną po upływie przepisanego terminu, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również apelację, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.
Należy pamiętać, że termin do wniesienia apelacji jest terminem ustawowym, a zatem niedopuszczalne jest jego przedłużenie choćby przez sąd, natomiast zawsze można składać wniosek o przywrócenie terminu do złożenia apelacji na zasadach ogólnych, przedstawiając powody zaistniałego uchybienia, składając jednocześnie z tym wnioskiem apelację należycie opłaconą.

Niezwykle istotną z punktu widzenia skarżącego, jest zwięzłe przedstawienie zarzutów w apelacji, innymi słowy, z czym skarżący się nie zgadza w wydanym wyroku i jakie błędy w jego ocenie zostały przez sąd popełnione. Zarzuty mogą dotyczyć ogólnie rzecz ujmując naruszenia prawa procesowego, prawa materialnego a także błędnych ustaleń faktycznych. Właściwe sformułowanie zarzutów a potem ich uzasadnienie stanowi o powodzeniu przed sądem II instancji wniesionej apelacji.

Na marginesie tego zagadnienia muszę dodać, że zgłaszają się Klienci, którzy prowadzili sami sprawę przed Sądem I instancji, sprawę przegrali, należy dodać, że nie zawsze oczywiście z tego względu, że niewłaściwie realizowali przysługujące im instrumenty procesowe, i kiedy pozostają 2 lub 3 dni do złożenia apelacji, dopiero wówczas szukają pomocy prawnej. O tym, że jest to dalece niewłaściwe nie ma sensu pisać, natomiast z tego miejsca zachęcam, jeżeli będzie ten artykuł potencjalny powód lub pozwany niezgadzający się z wyrokiem czytał, by nie postępować w sposób opisany wyżej. Pamiętać należy, że aby sporządzić apelację albo wskazać, że brak jest podstaw do jej wywiedzenia, należy zapoznać się z aktami sprawy w Sądzie, w tym pismami procesowymi, protokołami rozpraw, zeznaniami świadków, innymi przeprowadzonymi dowodami, następnie zapoznać się z wyrokiem sądu z uzasadnieniem i wówczas po analizie tych dokumentów dotyczących sprawy zajmować wiążące stanowisko i proponować rozwiązania w tym zakresie. Klienci często zapominają, że przychodząc do adwokata, który nie brał udziału w procesie w toku I instancji, by rzetelnie mógł się wypowiadać na temat możliwych rozwiązań nieodzownym jest analiza akt sprawy. Przy tym podnieść też trzeba, że zdarza się często, że relacja Klienta co do stanu faktycznego i prawnego sprawy różni się od tego, co znajdujemy w dokumentach i aktach.
Stąd też zachęcam, by po pomoc prawną w przedmiocie apelacji zwracać się już po ogłoszeniu wyroku, kiedy to rozstrzygnięcie sądu jest niesatysfakcjonujące stronę, bowiem takie postępowanie pozwala zająć się sprawą w należyty sposób, bez dodatkowych kosztów i zbędnych stresów.