Dziedziczenie spadku a uśpione rachunki bankowe.

Z aprobatą należy przypatrywać się podjętym pracom związanym z nowelizacją prawa bankowego, ustawy o SKOK-ach oraz ustawy o ewidencji ludności, które mają na celu rozwiązać problem tzw. uśpionych rachunków bankowych. W obecnym stanie prawnym spadkobiercy, jeśli nie mają wiedzy na temat posiadanych przez spadkodawcę rachunków ze zgromadzonymi środkami pieniężnymi w bankach czy SKOK-ach, praktycznie rzecz biorąc zgromadzone środki pozostają w tych instytucjach, a tym samym nie trafiają do osób uprawnionych. Zdarza się, że osoby gromadzą środki pieniężne na tylko sobie znanych rachunkach bankowych i nie informują o tym fakcie osób bliskich. Kiedy dochodzi do nagłej śmierci, brak jest po stronie osób uprawnionych wiedzy o jakichkolwiek pieniądzach, które mógł zgromadzić spadkodawca, stąd spadkobiercy w ogóle nie podejmują prób poszukiwania takiego majątku. Takie sytuacje ma pomóc rozwiązywać przygotowywany projekt nowelizacji ww. ustaw. Intencje są takie, by nałożyć na instytucje finansowe obowiązek informowania właścicieli kont, osób uprawnionych o zgromadzonych środkach. Wg proponowanych rozwiązań, bank lub SKOK rejestrując brak jakichkolwiek operacji na danym rachunku bankowym, tj. żadnych wpłat ani wypłat, ani wykonanych przelewów w ciągu 10 lat, byłby zobowiązany na co najmniej 6 miesięcy przed upływem dziesięcioletniego okresu nieaktywności, informować właściciela rachunku o skutkach upływu tego okresu. Wg założeń instytucje finansowe już po 5 latach braku aktywności na danym koncie zobowiązane byłby występować do MSW o udostępnienie danych z rejestru PESEL umożliwiających ustalenie, czy posiadacz rachunku żyje. Nadto projekt przewiduje, że środki zgromadzone na rachunkach uśpionych i rachunkach osób zmarłych byłyby przekazywane przez banki do podmiotu, który zarządzałby nimi do czasu wypłacenia ich osobom uprawnionym.
Bardzo pozytywnie należy ocenić także zamiary utworzenia centralnej informacji o rachunkach, która ułatwiłaby osobom uprawnionym z tytułu spadku albo też zapisu, a które chcą skorzystać ze swego prawa do środków finansowych zgromadzonych na rachunku zmarłego klienta, w lokalizowaniu właściwych rachunków bankowych. Założenie jest takie, by w dowolnym banku lub SKOK-u uprawniony mógł uzyskać zbiorczą informację co do rachunków spadkodawcy, a które to dziś stanowią jedną z najistotniejszych przeszkód, jakie napotykają osoby uprawnione.