Sąd dokonuje doręczeń pism, orzeczeń Stronom wg następujących zasad.

I. Otóż osobie fizycznej dokonuje się doręczenia osobiście, a jeśli nie ma ona zdolności procesowej – jej przedstawicielowi ustawowemu.

II. Osobie prawnej pisma doręcza się organowi uprawnionemu do reprezentowania jej przed Sądem lub do rąk pracownika upoważnionego do odbioru pism.

III. Pisma procesowe dla przedsiębiorców i wspólników spółek handlowych doręcza się na adres podany w rejestrze, chyba że strona wskazała inny adres dla doręczeń.

Najczęściej Klienci popełniają błąd polegający na takim oto przekonaniu, że jeśli nie odbiorą korespondencji z Sądu, to wstrzymają tym samym bieg sprawy. Nic bardziej mylnego. Konsekwencje nie podjęcia awizowanej przesyłki albo odmowy przyjęcia przesyłki są uregulowane w przepisie art. 139 k.p.c.

     Jeśli nie zastanie się adresata przesyłki pod wskazanym adresem, umieszcza się zawiadomienie o tym w drzwiach mieszkania adresata lub w oddawczej skrzynce pocztowej ze wskazaniem gdzie i kiedy pismo pozostawiono oraz z pouczeniem, że należy je odebrać w terminie siedmiu dni od dnia umieszczenia zawiadomienia. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, czynność zawiadomienia należy powtórzyć. Nie podjęcie przesyłki w terminie ma taki skutek, że pozostawia się w aktach sprawy pismo ze skutkiem doręczenia.

     Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma, doręczenie uważa się za dokonane. W takim przypadku doręczający zwraca pismo do Sądu z adnotacją o odmowie jego przyjęcia.

     Oznacza to tym samym, że doręczenia opisane w sposób jak wyżej, oparte są na domniemaniu, że pismo sądowe dotarło do rąk adresata i że w ten sposób doręczenie zostało dokonane prawidłowo a co za tym idzie, doręczenie jest skuteczne i terminy biegną.

Na marginesie zaznaczyć należy, że domniemanie, na którym oparte jest ustalenie o dokonanym doręczeniu, może być przez stronę obalone. Adresat może twierdzić, że pisma nie otrzymał i o nim nie wiedział. Temat ten jest niezwykle istotny z uwagi na konsekwencje, jakie niesie dla strony postępowania. Opierając się w szczególności na swoim doświadczeniu, stwierdzić trzeba, że wiele osób szuka pomocy prawnej właśnie wówczas, kiedy otrzymują wezwanie z Kancelarii Komorniczej do zapłaty na podstawie tytułu wykonawczego w postaci nakazu zapłaty, najczęściej wydanego przez Sąd Rejonowy Lublin Zachód w elektronicznym postępowaniu upominawczym z powództwa funduszu sekurytyzacyjnego. Okazuje się potem, że kupowane wierzytelności przez fundusze zawierają nieaktualne dane, w szczególności co do adresów zamieszkania osób będących pozwanymi, a całkowicie inna sprawa, że wiele tych wierzytelności jest przedawnionych. Stąd też istotne jest, by w momencie otrzymania jakiejkolwiek informacji o toczącym się postępowaniu sądowym bądź komorniczym, przede wszystkim udać się do Adwokata, który udzieli porady prawnej, która często wystarczy, by np. wygrać proces, a której koszt w stosunku do wielkości roszczenia i dalszych kosztów postępowania jest znikomy.