Zmiany w prawie - kancelaria prawna z Wrocławia

Upadłość konsumencka – kilka słów o zmianach

W nawiązaniu do wcześniejszego artykułu na temat wprowadzonych zmian do prawa upadłościowego i naprawczego, chciałbym zwrócić uwagę na kilka istotnych faktów związanych z tzw. upadłością konsumencką. W ciągu kilku lat obowiązywania przepisów o upadłości konsumenckiej, sądy pozytywnie rozpatrzyły mniej niż 100 wniosków. Obowiązujące przepisy w istocie mocno zawężały, a wręcz uniemożliwiały, by dłużnik spełnił przesłanki, takie jak choćby jakie wykazanie, że zaistniałe kłopoty finansowe powstały na skutek wyjątkowych i niezależnych od niego okoliczności.

Zwrócić uwagę należy jeszcze, że np. utrata pracy powodowała, że sądy wniosek odrzucały. Wprowadzone zmiany do obowiązujących przepisów pozwalają mieć większy optymizm, iż większa liczba wniosków dłużników będzie rozpatrywana pozytywnie. Istotną zmianą jest zmniejszenie kosztów postępowania upadłościowego, w tym bezpłatne ogłoszenie o upadłości w Monitorze Sądowym, mniejsze wynagrodzenie syndyka. Podkreślić również trzeba, że gdy majątek dłużnika nie wystarczy na pokrycie kosztów postępowania, to nie stanowi to obecnie przesłanki negatywnej ogłoszenia upadłości, wynagrodzenie syndyka może tymczasowo pokryć Skarb Państwa. Znowelizowane przepisy dają sądom większą swobodę oceny danej sytuacji dłużnika, choćby kwestii zatrudnienia polegającego na tym, że sąd będzie każdorazowo oceniał okoliczności utraty pracy, czy było to wypowiedzenie czy umowa o pracę została rozwiązania za porozumieniem stron, np. w celu dalszego jej wykonywania na podstawie innej umowy.

Wskazać również należy na inny aspekt zmienionych przepisów, tj. dłużnik nie w każdej sytuacji straci swój dom czy mieszkanie, bowiem w sytuacji gdy nieruchomość ta służy zaspokajaniu jego potrzeb mieszkaniowych będzie mógł ją zachować, gdy wyrażą na to zgodę wierzyciele. Oczywiście w tej sytuacji będzie musieć istnieć po stronie dłużnika inna możliwość spłaty tychże zobowiązań.

Najbliższy czas pokaże w praktyce, jak wprowadzone zmiany wpłynęły na sytuację dłużników i czy pozwalają im skutecznie ubiegać się o ogłoszenie upadłości, a dzięki temu uwolnić się z pętli zadłużenia i rosnących odsetek.