Każdy ma prawo ująć osobę na gorącym uczynku przestępstwa lub w pościgu lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa, jeżeli zachodzi obawa ukrycia się tej osoby lub nie można ustalić jej tożsamości. Osobę ujętą należy niezwłocznie oddać w ręce Policji.     Wskazać przy tym należy, jak stwierdził Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku […]

    List żelazny gwarantuje oskarżonemu pozostawanie na wolności aż do prawomocnego zakończenia postępowania. Oskarżony jednak zobowiązany jest do: I. stawiania się w oznaczonym terminie na wezwanie Sądu, Prokuratora, II. pozostawania w obranym miejscu pobytu w kraju, chyba że zgodę na zmianę wyrazi Sąd, III. nie nakłaniania do fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo w inny bezprawny […]

Niedawno, bowiem 4 marca umieściłem na blogu wpis dotyczący doręczeń sądowych, w tym w szczególności odnoszący się do skutków nieodebrania przesyłki sądowej. Nie podjęcie przesyłki w terminie ma taki skutek, że pozostawia się w aktach sprawy pismo ze skutkiem doręczenia. Ta fikcja prawna ma niezwykle istotne znaczenie i często niezwykle bolesne dla strony konsekwencje. Chciałbym […]