Dzisiejszy wpis będzie traktował o nowych postanowieniach jakie znalazły się w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym. Temat ten był przedmiotem wielu artykułów, reportaży w mediach. Chciałbym jedynie zwrócić uwagę na te zmiany, które dotyczy uporządkowania podmiotów wpisanych do rejestru. Intencją ustawodawcy przy wprowadzaniu nowych zmian było stworzenie narzędzi do usunięcia podmiotów gospodarczych z rejestru, które nie wywiązywały się z obowiązków informacyjnych. Dane firmy Bisnode wskazują, że nawet 95 000 podmiotów może być zagrożonych wykreśleniem z KRS-u. Czas na uzupełnienie braków w sądowym rejestrze przedsiębiorcy mają czas do 1 lipca 2015 roku. Szczegółowo za jakie uchybienia dany podmiot może zostać wykreślony traktuje art. 25a Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, a mianowicie:
Sąd rejestrowy wszczyna z urzędu postępowanie o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w przypadku gdy:

1) oddalając wniosek o ogłoszenie upadłości lub umarzając postępowanie upadłościowe, sąd upadłościowy stwierdzi, że zgromadzony w sprawie materiał daje podstawę do rozwiązania bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego;

2) oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości lub umorzono postępowanie upadłościowe z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania;

3) wydano postanowienie o odstąpieniu od postępowania przymuszającego lub jego umorzeniu;

4) mimo wezwania sądu rejestrowego nie złożono rocznych sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata obrotowe;

5) mimo dwukrotnego wezwania sądu rejestrowego nie wykonano innych obowiązków, o których mowa w art. 24 ust. 1. 2. W toku postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego sąd rejestrowy bada, czy podmiot ten posiada zbywalny majątek i czy faktycznie prowadzi działalność.

W tym miejscu chciałbym przypomnieć jakiego typu podmioty znajdują się w rejestrze przedsiębiorców. Kwestia ta jest precyzyjnie ujęta w art. 36 wspomnianej ustawy:
– spółek jawnych;
– europejskich zgrupowań interesów gospodarczych;
– spółek partnerskich;
– spółek komandytowych;
– spółek komandytowo-akcyjnych;
– spółek z ograniczoną odpowiedzialnością;
– spółek akcyjnych;
– spółek europejskich;
– spółdzielni;
– spółdzielni europejskich;
– przedsiębiorstw państwowych;
– instytutów badawczych;
– przedsiębiorców określonych w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, zwane dalej „przedsiębiorstwami zagranicznymi”;
– towarzystw ubezpieczeń wzajemnych;
– towarzystw reasekuracji wzajemnej;
– innych osób prawnych, jeżeli wykonują działalność gospodarczą i podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2;
– oddziałów przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 15) głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń;
– głównych oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji;
– instytucji gospodarki budżetowej;

Wprowadzone zmiany mają m.in. na celu zmobilizować organy podmiotów do wypełnienia ustawowych obowiązków związanych z wpisami do rejestru ale także uporządkować sam rejestr, bowiem wiele podmiotów wpisanych do rejestru od lat nie składa czy to sprawozdań finansowych bądź widnieje jedynie w rejestrze z nieaktualnymi danymi.